Motumbaxe Capoeira & Brazilian Jiu-Jitsu


Capoeira & Brazilian Jiu Jitsu
$49/10 Days New Member Trial ($49.00)
Unlimited classes

Sign Up
Monthly Individual ($215.00)
Unlimited classes

Sign Up
Monthly Add Family Member ($165.00)
Unlimited classes

Sign Up
10 Class Pack, 3 Months ($450.00)
10 classes

Sign Up
Visitors from other studios ($25.00)
1 class

Sign Up
Monthly Laundry/Storage Individual ($32.00)
Unlimited classes

Sign Up
Monthly Laundry/Storage Add Family Member ($23.00)
Unlimited classes

Sign Up